Obchodní podmínky

Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „Podmínky“) upravují právní vztahy vzniklé z kupních smluv uzavřených mezi GOLDTIME a.s., se sídlem U libeňského pivovaru 2015/10, Libeň, 180 00 Praha 8,  IČ: 18629814, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 823 („Prodávající“) a Kupujícím (zahrnujíc jak spotřebitele, tak ostatní zákazníky).

Veškeré smluvní vztahy jsou uzavírány dle právního řádu ČR. Pokud je Kupujícím spotřebitel – tj. každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s podnikatelem nebo s ním jinak jedná, pak se vztahy výslovně neupravené těmito Podmínkami řídí zákonem č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník (dále jen „NOZ“) a zákonem č. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele. Pokud Kupující není spotřebitelem, pak se právní vztahy založené smlouvou nad rámec těchto Podmínek řídí NOZ.

I. Uživatelský účet

 1. Na základě registrace Kupujícího provedené na webové stránce e-shopu CORIAL (www.corial.cz) může Kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní (dále jen „uživatelského účtu)“může Kupující provádět objednávání zboží. Kupující může provádět objednávání zboží též bez registrace přímo z webového rozhraní obchodu.
 2. Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je Kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je Kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené Kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou Prodávajícím považovány za správné a úplné.
 3. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující odpovídá za zabezpečení přístupových údajů ke svému uživatelskému účtu.
 4. Prodávající může uživatelský účet zrušit v případě, kdy kupující svůj uživatelský účet déle než 3 roky nevyužívá, nebo v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z uzavřené kupní smlouvy či těchto Podmínek.
 5. Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení Prodávajícího.

II. Uzavření kupní smlouvy

 1. Veškerá prezentace zboží umístěná ve webovém rozhraní obchodu je informativního charakteru a Prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.
 2. Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené ve webovém rozhraní obchodu platí v rámci území České a Slovenské republiky. Dodání do jiných zemí není možné.
 3. Pro objednání zboží vyplní Kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace: k identifikaci osoby Kupujícího a jeho kontaktních spojeních, o objednávaném zboží (objednávané zboží „vloží“ kupující do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu), o způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu/místu doručení objednávaného zboží, o nákladech spojených s dodáním zboží (dále společně jen jako „objednávka“).
 4. Před definitivním odesláním objednávky Prodávajícímu Prodávající doporučuje Kupujícímu využít možnosti provést zevrubnou kontrolu celé objednávky a všech v ní uvedených údajů. Následně Kupující objednávku odešle prostřednictvím kliknutí na tlačítko „Potvrdit objednávku“.
 5. Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat Kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).
 6. Pokud je Kupujícím spotřebitel, návrhem k uzavření kupní smlouvy (nabídkou) je umístění nabízeného zboží Prodávajícím na webové stránky e-shopu CORIAL  (www.corial.cz), přičemž kupní smlouva vzniká odesláním objednávky Kupujícím a přijetím objednávky Prodávajícím. Prodávající bez zbytečného odkladu potvrdí Kupujícímu skutečnost přijetí jeho objednávky oznámením na určený e-mail, na okamžik vzniku kupní smlouvy však toto informativní oznámení nemá vliv.  Přijatou objednávku je možné měnit pouze výslovnou dohodou obou smluvních stran.
 7. Není-li Kupující spotřebitelem, pak se odeslaná objednávka zboží Kupujícím považuje za návrh na uzavření kupní smlouvy, přičemž samotná kupní smlouva je uzavřena okamžikem doručení závazného potvrzení objednávky Prodávajícího Kupujícímu.
 8. Výše popsaným postupem vedoucím k uzavření kupní smlouvy Kupující stvrzuje, že se seznámil s Podmínkami a že s nimi souhlasí. Stránka e-shopu Prodávajícího obsahuje zřetelnou možnost Podmínky před odesláním objednávky prostudovat a je důrazně doporučeno Kupujícímu této možnosti využít a detailně se s nimi seznámit.

III. Cena zboží a platební podmínky

 1. Ceny zboží jsou uváděny včetně DPH, pokud není výslovně uvedeno, že cena nezahrnuje příslušnou sazbu DPH. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost Prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.
 2. Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může Kupující uhradit Prodávajícímu různými způsoby, přičemž nelze žádný ze způsobů Kupujícím nárokovat vzhledem k sezónním možnostem a opatřením, a lze využít pouze ten způsob platby, který se aktuálně při objednání nabízí:
  a) v hotovosti v místě určeném Kupujícím v objednávce,
  b) na dobírku,
  c) bezhotovostně platební kartou prostřednictví platebního systému,
  d) převodem na účet Prodávajícího.
 3. Společně s kupní cenou je Kupující povinen zaplatit Prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.
 4. V případě platby v hotovosti či v případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží.
 5. Daňový doklad - fakturu obdrží Kupující elektronicky po převzetí zboží.

IV. Dodací lhůty, způsob dodání, neodebrání zboží

 1. Objednané zboží s doručením na adresu, je-li skladem, expedujeme:
  a) zpravidla následující pracovní den od přijetí objednávky v případě platby na dobírku
  b) následující pracovní den od přijetí platby v případě platby převodem a kartou přes internet.
 2. Objednané zboží s osobním odběrem v prodejně může být vyzvednuto zpravidla v průběhu jednoho týdne od doručení objednávky. O připravení objednávky k vyzvednutí je Kupující informován sms, e-mailem nebo telefonicky.
 3. Dodací lhůty mohou být mimořádně prodlouženy, o čemž jsou zákazníci informováni při zadávání objednávky nebo co nejdříve po jejím potvrzení Prodávajícím.
 4. Dodací lhůta je splněna dnem odeslání zásilky, dnem vyskladnění zboží ze skladu Prodávajícího nebo dnem připravení zboží k převzetí Kupujícím. Prodávající je oprávněn k částečným dodávkám zboží. Dodací lhůty se prodlužují v případě neočekávaných, Prodávajícím nezaviněných skutečností, jako např. neočekávané zásahy vyšší moci, stávky a další překážky, které se nedají Prodávajícím ovlivnit. Toto platí i v případě, jestliže tyto okolnosti nastanou u dodavatelů Prodávajícího. V tomto případě je uplatnění finančních nároků z důvodu prodlení vůči Prodávajícímu vyloučeno. Přímé škody vzniklé z důvodu prodlení dodání zboží, zaviněného Prodávajícím, lze uplatnit pouze do výše hodnoty zboží v prodlení.
 5. Způsob dodání zboží je určen v objednávce. Pokud není písemně sjednáno jinak, jde úhrada dopravného k tíži Prodávajícího a Kupující přebírá riziko vzniku škody na zboží jeho převzetím. Pokud je přeprava zboží sjednána písemně jinak a náklady na přepravu takto sjednané přepravy ponese Kupující, riziko vzniku škody na zboží přebírá Kupující nejpozději odesláním zboží (předáním zboží k přepravě).
 6. Smluvní strany se dohodly, že pokud Kupující zakoupené zboží nepřevezme do 10 dnů ode dne sjednaného v kupní smlouvě, příp. kdy byl písemně, telefonicky nebo mailem k odběru Prodávajícím vyzván (dále jen „neodebrané zboží“), a zboží nebylo do této doby zaplaceno, Prodávající od kupní smlouvy bez dalšího odstupuje a Kupujícímu pak v důsledku takové skutečnosti nevznikají žádné nároky na náhradu škody. Pokud bylo zboží již zaplaceno, Prodávající zašle písemné odstoupení od kupní smlouvy současně s výzvou k dohodě o způsobu vrácení zaplacené částky.
 7. Zboží je zasíláno pouze na adresy v České a Slovenské republice.

V. Právo spotřebitele odstoupit od smlouvy

 1. Pro nákupy a smlouvy uzavřené prostřednictvím e-shopu CORIAL na www.corial.cz má Kupující, je-li spotřebitelem, v souladu s § 1829 NOZ právo odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží. Tohoto práva lze využít pouze v případě, jedná-li se o spotřebitele. GOLDTIME a.s. prodlužuje tuto lhůtu nad zákonný rámec, a to na 30 dnů.
 2. Pro účely uplatnění práva odstoupit od smlouvy musí Kupující (spotřebitel) o svém rozhodnutí odstoupit od smlouvy informovat Prodávajícího formou jednoznačného prohlášení (např. dopisu nebo e-mailu).
 3. V případě, že bude vrácené zboží nekompletní, používané či poškozené, může prodávající vracenou kupní cenu snížit o částku odpovídající nákladům na uvedení zboží do původního stavu a vzniklé škodě na zboží. Peníze za vrácené zboží budou spotřebiteli vráceny do 14 dnů od účinnosti odstoupení od smlouvy sjednaným způsobem.
 4. Je-li společně se zbožím poskytnut Kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi Prodávajícím a Kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy Kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a Kupující je povinen spolu se zbožím Prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek. V případě, že dárek nebude vrácen zpět, bude jeho hodnota chápána jako bezdůvodné obohacení Kupujícího. Není-li vydání předmětu bezdůvodného obohacení dobře možné, má Prodávající právo na peněžitou náhradu ve výši obvyklé ceny. V případě odstoupení od darovací smlouvy nezaniká smlouva kupní a smlouvy jsou posuzovány z tohoto hlediska samostatně.
 5. V souladu s ustanovením § 1820 písm. f) NOZ Prodávající poskytuje poučení spotřebitelům o právu odstoupit od smlouvy v souladu s nařízením vlády č. 363/2013 Sb. pro případ uzavření kupní smlouvy prostředky na dálku.

Odstoupit od kupní smlouvy nelze v těchto případech:
a) bylo-li zboží upraveno podle přání Kupujícího či pro jeho osobu v souladu s ustanovením § 1837 d) NOZ,
b) v dalších případech taxativně stanovených v § 1837 NOZ.
Odstoupení od kupní smlouvy nelze akceptovat v případě naplnění některé z výše uvedených obchodních podmínek. Zboží bude následně vráceno na náklady Kupujícího zpět.

VI. Reklamace, záruční lhůta

 1. U veškerých zásilek musí Kupující bezprostředně po obdržení zkontrolovat správnost dodaných položek, jejich úplnost a případné viditelné poškození vzniklé přepravou. Zjištěné vady musí být vyznačeny na dodací list a potvrzeny dopravcem, jinak nebudou uznány. Ostatní vady zjištěné po rozbalení zboží musí Kupující ihned písemně oznámit Prodávajícímu.
 2. Prodávající poskytuje Kupujícímu záruku za jakost zboží po dobu 2 let ode dne dodání zboží. Pokud je v přiloženém záručním listu uvedena lhůta delší, platí tato uvedená lhůta.  Kupující je povinen při užívání zboží důsledně dodržovat pravidla jeho užívání v souladu s instrukcemi/návodem dodaným Prodávajícím společně se zbožím.
 3. Nároky Kupujícího z vad zboží vyplývají z příslušných ustanovení NOZ a Reklamačního řádu Prodávajícího.
 4. Odpovědnost za vady nevzniká a ani o vady kryté zárukou za jakost se nejedná v případě, kdy:
  (a) zboží bylo prokazatelně použito v rozporu s instrukcemi/návodem dodanými Prodávajícím; a/nebo
  (b) bylo použito nevhodně vzhledem k jeho užitným vlastnostem anebo v rozporu s účelem, ke kterému je určeno; a/nebo
  (c) bylo následně svévolně upraveno, změněno či spojeno s jinými předměty nedodanými Prodávajícím.
  Odpovědnost za vady ani záruka za jakost se taktéž nevztahuje na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním.
 5. Do doby prokázání odpovědnosti za vadu na straně Kupujícího se má za to, že za vadu odpovídá Prodávající, který je povinen vadu odstranit.
 6. V souladu s ustanovením § 1820 odst. 1 písm. (j) NOZ je Kupující oprávněn se obrátit se svou eventuální stížností, jež nebyla k jeho spokojenosti vyřešena reklamačními pracovníky Prodávajícího, na příslušný český soud nebo na Českou obchodní inspekci (www.coi.cz), případně na místně příslušný živnostenský úřad dle sídla Prodávajícího.
 7. Kupující bere na vědomí, že jsou-li společně se zbožím poskytovány dárky, není možné uplatnit právo z vady do 24 měsíců.

VII. Rozhodné právo, příslušnost soudu

 1.  Rozhodujícím právem je právo České republiky. Uplatnění Úmluvy OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží je výslovně vyloučeno. Místně příslušným soudem je pro obě smluvní strany věcně příslušný soud Prodávajícího. Prodávající má však právo dožadovat se svých nároků v sídle či v místě bydliště Kupujícího.
 2. Pokud se některé ustanovení Podmínek dostane do rozporu s NOZ, platí příslušná úprava NOZ, ostatní články Podmínek však zůstávají nedotčeny.

VIII. Závěrečná ustanovení a platnost Podmínek

 1. Prodávající prohlašuje, že veškeré osobní údaje jsou důvěrné, budou použity pouze k uskutečnění plnění smlouvy s Kupujícím a marketingových akcí Prodávajícího. Žádné z poskytnutých osobních údajů nebudou jinak zveřejněny, poskytnuty třetí osobě apod., s výjimkou situace související s distribucí či platebním stykem týkajícím se objednaného zboží (sdělení jména, čísla účtu a adresy dodání), či speciálních marketingových akcí. Veškeré osobní údaje, které jsou poskytnuty dobrovolně Kupujícím Prodávajícímu za účelem splnění objednávky, či marketingových akcí Prodávajícího, jsou shromažďovány, zpracovávány a uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném a účinném znění, jedná se zejména o jméno, příjmení, adresu, datum narození, telefonní číslo a e-mailovou adresu. Kupující dává Prodávajícímu svůj souhlas ke shromažďování a zpracování těchto osobních údajů pro účely splnění předmětu uzavírané kupní smlouvy a využití pro marketingové účely Prodávajícího (zejm. pro zasílání obchodních sdělení a to i prostřednictvím třetích stran, telemarketing, sms, zbožové srovnávače), a to až do doby písemného vyjádření Kupujícího o nesouhlasu s tímto zpracováním zaslaným na adresu GOLDTIME a.s., se sídlem U libeňského pivovaru 2015/10, Libeň, 180 00 Praha 8.
 2. Kupující má právo přístupu ke svým osobním údajům, právo na jejich opravu včetně dalších zákonných práv k těmto údajům.
 3. Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo Prodávajícím na elektronickou adresu Kupujícího. Prodávajícím na elektronickou adresu Kupujícího. Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup na webové stránce možné provést a závazky Prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač Kupujícího, může Kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.
 4. Jednotlivé smlouvy jsou po svém uzavření Prodávajícím archivovány v elektronické podobě a jsou přístupné pouze Prodávajícímu.
 5. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé Kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí Kupující sám.
 6. Podáním objednávky prostřednictvím e-shopu CORIAL na www.corial.cz Kupující potvrzuje, že se s obsahem Podmínek seznámil, souhlasí s nimi a bez výhrad je přijímá.
 7. Kontakt na provozovatele: +420 284 810 957, info@goldtime.cz.
 8. Tyto Podmínky jsou platné a účinné ode dne 1. 6. 2017.

Aktualizace textu  29.11.2022

 

Novinky na Váš e-mail

Už nikdy nezmeškáte žádnou slevu nebo akci. Jako první se dozvíte o novém zboží v e-shopu. Pošleme vám jen to, co vás zajímá - zadejte svůj e-mail.

Novinky na Váš e-mail
Už nikdy nezmeškáte žádnou slevu nebo akci. Jako první se dozvíte o novém zboží v e-shopu. Pošleme vám jen to, co vás zajímá - zadejte svůj e-mail.