Ochrana osobních údajů

Prohlášení společnosti GOLDTIME o ochraně osobních údajů

Jelikož je pro nás, společnost GOLDTIME a.s., IČ: 18629814, se sídlem Praha 8, U libeňského pivovaru 10/2015, zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soud v Praze spisová značka B 823 (dále také jako „Správce“), ochrana Vašich osobních údajů důležitá, budeme se řídit následujícími zásadami, abychom dosáhli jejich nejvyšší možné ochrany.

Toto prohlášení a následné zpracování osobních údajů se řídí zejména nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), (dále jen „GDPR“). Případy, které GDPR neupravuje nebo výslovně dovoluje jejich úpravu na národní úrovni, se řídí zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

Toto prohlášení může být ze strany Správce kdykoliv měněno, a to zvláště v případě změn v příslušné právní úpravě vztahující se k ochraně osobních údajů, proto ve Vašem vlastním zájmu doporučujeme sledovat na našich webových stránkách eventuální aktualizace tohoto prohlášení. Při nákupu na našich webových stránkách nebo v našich kamenných prodejnách nám v rámci kupních smluv nebo jiných obchodních vztahů sdělujete své osobní údaje a níže se budete moci seznámit s bližšími informacemi o našem zpracování těchto Vámi poskytnutých údajů. Upozorňujeme, že své osobní údaje nám sdělovat nemusíte, ovšem pokud nám některé z Vašich osobních údajů, které požadujeme, nesdělíte, budeme Vám moci poskytovat pouze omezené produkty či služby.

Nejprve bychom Vám rádi vysvětlili některé základní pojmy, které Vám pomohou lépe pochopit následující text tohoto prohlášení.

Osobní údaj

„Osobním údajem je každá informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě (subjektu údajů). Identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor (jméno, příjmení, číslo, síťový identifikátor) nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.“

Subjekt údajů

„Subjektem údajů je fyzická osoba, jíž se osobní údaje týkají, a kterou je možné dle osobního údaje identifikovat nebo která je identifikovatelná.“

Správce osobních údajů

„Správcem je fyzická nebo právnická osoba, která určuje účely a prostředky zpracování osobních údajů a za zpracování primárně odpovídá. Není-li v těchto zásadách nebo podmínkách konkrétní služby uvedeno jinak, platí, že správcem osobních údajů je (bude doplněno).“

Zpracovatel osobních údajů

„Zpracovatelem je fyzická nebo právnická osoba, která na základě pokynů správce zpracovává pro správce osobní údaje.“

Zpracování osobních údajů

„Zpracování je jakákoli operace nebo soubor operací, která je prováděna s osobními údaji nebo soubory osobních údajů pomocí či bez pomoci automatizovaných postupů jako je shromáždění, zaznamenání, uspořádání, strukturování, uložení, přizpůsobení nebo pozměnění, vyhledání, nahlédnutí, použití, zpřístupnění přenosem, šíření nebo jakékoli jiné zpřístupnění, seřazení či zkombinování, omezení, výmaz nebo jejich zničení.“

Viz Článek 4 GDPR

Jak údaje zpracováváme

Vámi poskytnuté osobní údaje nebo získané na základě Vaší objednávky zpracováváme na základě zákonného důvodu dle článku č. 6 GDPR odst. 1. písm b), a to pokud je zpracování nezbytné pro plnění ze smlouvy nebo dle písm. c) pro splnění zákonné povinnosti. Dále také dle písm. f) v případě nezbytnosti pro účely našeho oprávněného zájmu nebo oprávněného zájmu třetí strany (obchodní sdělení a newslettery) a dle písm. a) na základě Vašeho poskytnutého souhlasu se zpracováním těchto údajů v případě, kdy oprávněné zájmy dle výše uvedeného ustanovení jako zákonný důvod zpracování nedostačují.

Osobní údaje jsou zpracovány pro účely vyřízení objednávek, uzavření kupních smluv, dodání objednaného zboží, reklamačních řízení a pro účely přímého marketingu (viz Obchodní sdělení). Vámi poskytnuté osobní údaje užíváme vždy pouze k účelu, ke kterému nám byly údaje sděleny a o tomto účelu vždy uživatele transparentně informujeme.

Jaké údaje zpracováváme

V rámci obchodních vztahů shromažďujeme následující osobní údaje:

a) oslovení /titul
b) jméno
c) příjmení
d) fakturační a dodací adresa, případně jiná kontaktní adresa
e) e-mailová adresa
f) telefonní číslo (nebo čísla, pokud nám je sdělíte)
g) údaje o platební kartě (pokud jste ji použili)
h) číslo bankovního účtu (v případě platby bankovním převodem)

Doba uchování osobních údajů

Údaje uchováváme po dobu nezbytnou pro účely plnění ze smlouvy a dále po dobu nezbytně nutnou k plnění zákonných povinností či ochraně našich práv. Údaje poskytnuté na základě souhlasu subjektu údajů budou uchovávány po dobu uvedenou v souhlasu. Pokud využijete své právo být zapomenut nebo odvoláte poskytnutý souhlas, budou údaje uchovány samozřejmě dobu kratší.

Předávání údajů – další zpracovatelé

Správce je oprávněn zpracovávat osobní údaje automatizovaně i manuálně, a to také prostřednictvím určených zpracovatelů. Osobní údaje jsou/budou zpřístupněny pouze oprávněným zaměstnancům Správce či zaměstnancům zpracovatele, a to pouze v míře nezbytné pro účely zpracování. K předávání osobních údajů dalším zpracovatelům dochází pouze v minimálně míře a všechny zpracovatelské vztahy jsou založeny na smlouvách o zpracování, ve kterých se naši zpracovatelé zaručili přijmout taková opatření, kterými zajistí stejnou míru zabezpečení osobních údajů, jakou poskytuje naše společnost.

Obchodní sdělení

Dle § 7 ods. 3 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů (zákon o některých službách informační společnosti), ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů a dle úvodního ustanovení č. 47 GDPR je nám umožněno některé Vámi poskytnuté údaje využít k přímému marketingu v rámci našeho již existujícího smluvního vztahu. Tato marketingová sdělení se budou týkat pouze našich obdobných produktů a služeb. Zároveň v každém takovémto obchodním sdělení naleznete možnost bezplatně se odhlásit z odběru těchto sdělení.

Cookies

Aby naše nabídka byla pro Vás relevantní, využívají naše webové stránky www.corial.cz textové soubory cookies. Slouží k zapamatování Vašich preferencí a úkonů, které jste na nich provedli (např. přihlašovací údaje, jazyk, velikost písma a jiné zobrazovací preference). Tyto údaje pak nemusíte znovu po určitou dobu zadávat. Naše soubory cookies samy o sobě neidentifikují jednotlivého uživatele, identifikují pouze zařízení, které používáte, a to pomocí náhodně generovaného identifikačního kódu. Jako uživatel můžete vypnout či omezit možnost užívání cookies ve Vašem prohlížeči. Nicméně pokud tak učiníte, nebudete moci využívat všech funkcí, které nabízí naše stránky.  

Nezbytné cookies pro fungování webu: Nezbytné cookies pro fungování webu: ASP.NET_SessionId, CMSCsrfCookie,CMSPreferredCulture, CMSUserPage,Identifier, LastPageDocumentID, LastPageNodeID, CMSCurrentTheme, nl-popup

Analitycké: _ga, _ga_#, _gat, _gid, collect, VisitorStatus

Marketingové: CONSENT, test_cookie, sid, _fbp, _gcl_au, ads/ga-audiences, fr, IDE, pagead/1p-user-list/#, retargeting, tr, VISITOR_INFO1_LIVE, YSC, yt.innertube::nextId, yt.innertube::requests, yt-remote-cast-available, yt-remote-cast-installed, yt-remote-connected-devices, yt-remote-device-id, yt-remote-fast-check-period, yt-remote-session-app, yt-remote-session-name, _nss, glm_usr_tmp, gp_s, rt, tr

Zdroje cookies:
  • GOLDTIME a.s. IČ:18629814
  • Google Ireland Limited (registrační číslo: 368047), se sídlem Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko; podmínky ochrany soukromí této společnosti jsou dostupné zde: https://policies.google.com/technologies/ads https://policies.google.com/privacy
  • Facebook Ireland Limited, se sídlem 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, D02 X525, Irsko; podmínky ochrany soukromí této společnosti jsou dostupné zde: https://cs-cz.facebook.com/about/privacy. Inspigroup s.r.o. IČ: 24263532
  • YouTube LLC, se sídlem 901 Cherry Ave., San Bruno CA 94066 (USA); podmínky užívání dostupné zde: https://developers.google.com/youtube/terms/api-services-terms-of-service-emea, za použití pravidel dostupných z: https://www.youtube.com/t/terms https://policies.google.com/privacy
  • Seznam.cz, a.s., IČO 26168685
 

Zabezpečení

Abychom dosáhli té nejvyšší možné míry ochrany Vámi poskytnutých osobních údajů, využíváme určité technologie a funkce zabezpečení. Byla také z naší strany přijata vhodná technická a organizační opatření pro zabezpečení Vašich údajů, stejně jako byla přijata technická opatření k zabezpečení datových úložišť, úložišť osobních údajů v listinné podobě, zejména zabezpečení / šifrování přístupu na web, šifrování hesel zákazníků v databázi, pravidelné aktualizace sytému a opatření k zamezení přístupu neoprávněných osob k údajům. I přesto, že se snažíme maximálně ochránit Vaše osobní údaje před jejich ztrátou, zneužitím, neoprávněným přístupem, úpravou nebo zveřejněním, nikdy není možné zajistit 100% kontrolu. Proto Vás budeme v případě jakýchkoliv incidentů, které dosáhnou určité míry rizika, bezprostředně informovat.

Kamerový záznam

Správce za účelem ochrany mjetku a prevence vzniku škod monitoruje v obchodních prostorách pohyb osob prostřednictvím kamerových systémů se záznamem. Prostory, kde jsou kamery umístěny, jsou vždy označeny upozorněním. V tomto případě po provedeném testu rovnováhy je právním důvodem tohoto zpracování oprávněný zájem správce dle článku č. 6 GDPR odst. 1. písm. f). Pokud nejsou záznamy posouzeny jako potřebné pro účely trestního, správního či jiného obdobného řízení, budou nejpozději do 30 dnů od jejich pořízení smazány.

Práva subjektů osobních údajů

Abychom ctili zásadu transparentnosti zpracování osobních údajů, rádi Vám na níže uvedených kontaktních údajích poskytneme informace o tom, jaké Vaše osobní údaje zpracováváme. Pokud to bude ze zákona možné, máte právo změnit nebo provést opravu osobních údajů, které o Vás uchováváme.

Pokud je zpracování osobních údajů prováděno na základě Vašeho souhlasu, máte právo toto zpracování omezit, souhlas odvolat anebo dokonce nechat vymazat všechny údaje, které na základě Vašeho souhlasu uchováváme. Výjimkou jsou případy, kdy zpracování probíhá ze zákonné povinnosti nebo z důvodu našeho oprávněného zájmu.

Také máte právo na kopii osobních údajů, které o Vás vedeme, včetně jejich zdrojů, účelů a metod zpracovávání, elektronických rozhodování a subjektů, s nimiž Vaše údaje sdílíme. Informace, které požadujete, se Vám budeme snažit v přiměřené době zpřístupnit. V závislosti na tom, jaké informace budete požadovat, Vám v rozsahu povoleném platnými zákony můžeme účtovat menší poplatek. Máte-li za to, že Správce při zpracování osobních údajů postupuje v rozporu s GDPR, máte právo vznést námitku proti zpracování a dále i právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů. Kontaktní údaje

V případě dotazů, stížností, připomínek nebo uplatnění práv subjektů údajů nás kontaktujte na emailové adrese: info@corial.cz.

GOLDTIME a.s., U Libeňského pivovaru 10, Praha 8

Novinky na Váš e-mail

Už nikdy nezmeškáte žádnou slevu nebo akci. Jako první se dozvíte o novém zboží v e-shopu. Pošleme vám jen to, co vás zajímá - zadejte svůj e-mail.

Novinky na Váš e-mail
Už nikdy nezmeškáte žádnou slevu nebo akci. Jako první se dozvíte o novém zboží v e-shopu. Pošleme vám jen to, co vás zajímá - zadejte svůj e-mail.