Reklamace

Jak postupovat při reklamaci zboží

Jednoduše nám produkt zašlete na naši adresu spolu s kopií faktury, paragonu nebo dodacího listu a s popisem důvodu reklamace. A my se už o vše postaráme. O tom, že nám posíláte balíček, nás můžete předem informovat e-mailem na eshop@corial.cz.

Adresa pro zasílání reklamovaného zboží:
E-shopu Corial
GOLDTIME a.s.
U Libeňského pivovaru 10
180 00 Praha 8
Česká republika

Zásilka musí být v souladu s podmínkami přepravce, poštou posílejte jako cenné psaní s pojištěním. Za poškození nebo ztrátu zásilky, která neodpovídá obchodním podmínkám přepravce, neručíme.

Reklamaci můžete uplatnit také v kterékoli prodejně Corial - jejich seznam najdete tady.

Při uplatněňování reklamace v prodloužené záruční době je podmínkou přiložení platného záručního listu (kde je prodloužená doba vyznačena). 
 

Jak postupovat při reklamaci zásilky

Zásilka by vám měla být doručena nepoškozená. Pokud máte pochybnosti, zásilku nemusíte převzít.

Ale protože už se na svůj šperk nebo hodinky nejspíš těšíte, zásilku si budete chtít ponechat - v tom případě si obálku a její poškození vyfoťte a požádejte kurýra, ať provede záznam o poškozeném balení. Říká se tomu "přijetí s výhradou". 

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ: 

  • Reklamace obsahu poškozené zásilky přijaté bez výhrady nemůžeme uznat.
  • Pokud přijmete zásilku "s výhradou", případný poškozený nebo chybějící obsah můžete reklamovat později, nejpozději však do 2 dnů. Na pozdější reklamace poškozené zásiky nebere dopravce zřetel.

 


Právo kupujícího na reklamování vadného zboží

Prodávající, GOLDTIME a.s., odpovídá za to, že prodávané zboží je v okamžiku převzetí kupujícím ve shodě s kupní smlouvou, zejména, že je bez vad. Shodou s kupní smlouvou se dále rozumí, že prodávané zboží má jakost a užitné vlastnosti pro věc takového druhu obvyklé, že odpovídá požadavkům právních předpisů a účelu, který firma pro použití věci uvádí nebo pro který se věc obvykle používá. Prodávající odpovídá za vady, které se projeví jako rozpor s kupní smlouvou v době a za podmínek stanovených právními předpisy. Práva kupujícího z vad zakládají vady, které má zboží při jeho převzetí, a to i když se projeví později, dále pak vady vzniklé později, pokud je prodávající způsobil porušením svých povinností.

Práva kupujícího z vadného plnění nevznikají v těchto případech:

  1. Reklamaci nelze uplatnit na vady zboží, pro které byla poskytnuta sleva a dále na vady, které zavinil kupující po převzetí zboží při vlastní dopravě, vlastní úpravou nebo nedodržením pravidel pro užívání a údržbu zboží, zejména v rozporu s návodem k užívání věcí.

  2. Práva kupujícího z vadného plnění se dále nevztahují na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním.


Kupující uplatňuje reklamaci v kterékoliv prodejně Corial nebo v sídle společnosti GOLDTIME a.s. Kupující je povinen reklamaci učinit bez zbytečného odkladu poté, kdy vadu zjistil, přičemž je povinen provést včasnou prohlídku zboží ihned po jeho převzetí.

Koupi reklamovaného zboží kupující prokazuje nejlépe příslušným prodejním dokladem nebo jakýmkoliv způsobem, ze kterého je zřejmé, kdy a kde zboží zakoupil, současně s dodáním reklamovaného zboží. Při nedodržení výše uvedených podmínek nemusí být reklamace přijata. Kupující při uplatnění reklamace a uplatní právo tak, že vytkne konkrétní vadu (označením vadné vlastnosti nebo popsáním projevu vady) a pracovníkovi firmy sdělí, jaké konkrétní právo z vadného plnění uplatňuje. Pracovník firmy je povinen sepsat s kupujícím v místě uplatnění reklamace reklamační protokol v souladu s tímto reklamačním řádem. Reklamace, včetně odstranění vady bude vyřízena zpravidla do 30 dnů od jejího uplatnění.

Při vyřízení reklamace odstoupením od smlouvy nebo výměnou zboží, dohodnou pracovníci firmy způsob vrácení nebo výměny zboží.

Doba pro uplatnění práv z vad činí 24 měsíců od převzetí zboží, pokud firma výslovně neuvede záruční lhůtu delší. Je-li reklamace zboží nebo jeho součásti vyřízena opravou, nezapočítává se do záruční doby zboží doba od uplatnění reklamace do doby, kdy kupující po skončení opravy byl povinen věc převzít. Pracovník firmy je povinen vydat kupujícímu potvrzení o tom, kdy reklamaci uplatnil, jakož i o provedení opravy a o době jejího trvání. Vyřídí-li se reklamace kupujícího výměnou vadného zboží za bezvadné, běží na zboží převzaté kupujícím nová lhůta pro uplatnění práva z vadného plnění dle platných právních předpisů.

Vady nezakládající podstatné porušení smlouvy

Za vady nezakládající podstatné porušení smlouvy se považují takové vady, jejichž odstraněním neutrpí vzhled, funkce a kvalita zboží. V případě výskytu těchto vad, má kupující právo na bezplatné, řádné a včasné odstranění vady opravou vadného zboží. Není-li to vzhledem k povaze vady neúměrné, může kupující požadovat výměnu zboží, nebo týká-li se vada jen součásti věci, výměnu příslušné součásti. Není-li takový postup možný, může kupující žádat přiměřenou slevu z ceny zboží. Volba práva náleží kupujícímu, od smlouvy je však oprávněn odstoupit pouze v případě, kdy firma bez právního důvodu nesplní oprávněný požadavek kupujícího. Firma však může vždy namísto odstranění vady vyměnit vadné zboží za bezvadné. Jde-li o tyto vady, avšak kupující nemůže pro opětovné vyskytnutí vady po opravě nebo pro větší počet vad zboží řádně užívat, má právo na výměnu zboží nebo na odstoupení od smlouvy.

Vady zakládající podstatné porušení smlouvy

Za vadu zakládající podstatné porušení smlouvy se považuje taková vada, kterou nelze odstranit nebo její odstranění není účelné s přihlédnutím ke všem rozhodným okolnostem anebo vadu, o které kdyby kupující věděl, smlouvu by neuzavřel. Jde-li o tuto vadu, má kupující právo: (i) požadovat výměnu zboží za nové bezvadné, (ii) požadovat opravu, (iii) požadovat přiměřenou slevu z kupní ceny, (iv) odstoupit od kupní smlouvy.

Poskytování slev

Při určování výše slevy se přihlíží k rozsahu vady a stupni poškození.

Možnost mimosoudního řešení případného sporu

Kupující, který je spotřebitelem, má podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění, právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu z kupní smlouvy nebo ze smlouvy o poskytování služeb. Subjektem, který je oprávněn k mimosoudnímu řešení sporu, je Česká obchodní inspekce (Ústřední inspektorát, oddělení ADR, Štěpánská 15 120 00 Praha 2, Email: adr@coi.cz, web: https://www.coi.cz/informace-o-adr/). Mimosoudní řešení spotřebitelského sporu se zahajuje na návrh spotřebitele v případě, že se spor nepodařilo s prodávajícím vyřešit přímo. Návrh lze podat do jednoho roku ode dne, kdy spotřebitel uplatnil své právo, které je předmětem sporu, u prodávajícího poprvé. Související předpisy - zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

Tento Reklamační řád platí pro Českou republiku a týká se kupujících - nepodnikatelů. Nabývá účinnosti dnem 1. 2. 2016. Nový reklamační řád nahrazuje všechny předchozí reklamační řády společnosti GOLDTIME a.s.

Aktualizace textu: květen 2019

Novinky na Váš e-mail

Už nikdy nezmeškáte žádnou slevu nebo akci. Jako první se dozvíte o novém zboží v e-shopu. Pošleme vám jen to, co vás zajímá - zadejte svůj e-mail.

Novinky na Váš e-mail
Už nikdy nezmeškáte žádnou slevu nebo akci. Jako první se dozvíte o novém zboží v e-shopu. Pošleme vám jen to, co vás zajímá - zadejte svůj e-mail.